MIKROLIV I DJURVÄRLDEN

MIKROLIV I DJURVÄRLDEN


Bakterier är liv!


För oss människor är bakteriernas värld svår att föreställa sig. De är så små att vi inte kan se dem med blotta ögat och även om en enskild bakterie är svag och bara lever en kort tid så är bakterierna oövervinnerliga tillsammans. De kan samarbeta och framställa föda av solsken och gas! Därmed har de gjort jorden till ett gott ställe at leva på och det finns nästan inga ställen där de inte finns: På havsbotten, i snö, långt nere i underjorden, i kokande varma källor, inuti sten och viktigast av allt; i alla levande varelser, i människor och djur.

Med tiden har vi lärt oss att utnyttja dessa underfundiga varelser sagolika egenskaper. Så småningom föddes bakteriologin 1857 med offentliggörandet av Louis Pasteurs observationer av mjölksyrajäsning. Mjölksyrajäsning är faktiskt en naturlig konserveringsform som idag utnyttjas till bl.a. framställning av surmjölksprodukter och som inte minst har lett till ett erkännande av mjölksyrabakterierna i såväl livsmedelsproduktion som i hälsobranschen.


Vi vet att genom mjölksyrajäsning uppnås lång hållbarhet och samtidigt är mjölksyrajästa produkter goda för mag-/tarmfunktionen, så det samlade resultatet blir ett bidrag till en bättre livskvalitet. Mjölksyrajäsning konserverar inte bara matvarorna, den levererar också bakteriekulturer som är gagnande för mage och tarm. Mjölksyrabakterier förhindrar förruttnelse från att uppstå, inte bara matvaror utan också i våra tarmar.


Mjölksyrabakterier finns latent på grönsaker och de grödor vi odlar till våra lantdjur och deras förmåga att omvandla socker till mjölksyra utnyttjas genom ensilering. Ensilering är en uråldrig, sund och naturlig konserveringsmetod. Ändamålet med ensilering är att med ett minimum av energiförlust och en mycket liten reduktion av fodervärdet, konservera fodergrödor till prima foder.

Förutsättningen för en lyckad ensilering är en snabb jäsning av socker till mjölksyra under anaeroba (syrefria) förhållanden. En snabb och god bildning av mjölksyra sänker snabbt pH-värdet i ensilaget. Anaeroba förhållanden och lågt pH skapar en ogynnsam miljö för andra bakterietyper och svampar och gör ensilaget stabilt. Om inte tillräckligt med mjölksyra bildas för att sänka pH-värdet snabbt kan resultatet bli en feljäsning där smörsyra bildas. Smörsyra betyder dålig ensilagekvalitet och stor förlust av näringsämnen i fodret.


Användningen av syror förekommer också i flera vanliga fodermedel till slaktsvin och suggor. I våtfoder är ett lågt pH absolut nödvändigt för att hämma tillväxten av sjukdomsframkallande bakterier som salmonella och koli, men pH-värdet kan också bli så lågt att djuren vägrar att äta. Det är därför inte likgiltigt vilka medel som används till pH-regleringen och det är också viktigt att skilja mellan olika syror. Djurens generella tolerans för mjölksyra och ättiksyra är ganska stor, medan de är känsligare för myrsyra och bensoesyra i för stora mängder. Dessa syror är i sig själva bakteriedödande och för mycket av dem medför kraftig påverkan på bakteriefloran i djurens tarmkanal – inte endast de skadliga bakteriernas, utan även de gagnande bakteriernas antal reduceras. Resultatet är dåligt foderutnyttjande och matsmältningsstörningar.


När det gäller att reglera beståndet av potentiellt patogena bakterier är mjölksyra och ättiksyra att föredra, då dessa organiska syror produceras av den naturligt förekommande mikrofloran i djurets tarmkanal och därmed tolereras av den existerande ”goda” populationen, däribland mjölksyrabakterierna.


Mjölksyrabakterierna är gagnande i djurets tarmkanal, för att de:


  •     skyddar mot skadliga bakterier och svampar
  •     producerar organiska syror som mjölksyra
  •     reglerar pH
  •     förbättrar upptaget av essentiella vitaminer och mineraler
  •     frigör de fytinbundna grundämnena så att de lättare tas upp
  •     stimulerar peristaltiken (tarmrörelserna) och förhindrar ansamling av avfallsämnen
  •     bildar K- och D-vitamin


 

Landsudvalget (DK) för svin har i ett test (nr. 543) undersökt effekten av tillsats av mjölksyra i fodret (0 / 2,8 pct. mjölksyra) i en besättning med smågrisar. Sammanställt visade testet att tillsats av 2,8 pct. mjölksyra reducerade utsöndrandet av salmonella , vilket stämmer väl överens med att det påvisades färre koliforma bakterier vid bruk av syra i fodret. En låg förekomst av koliforma bakterier anses positivt då det anses finnas ett samband mellan koliforma bakterier och salmonella. Tillsats av 2,8 pct. mjölksyra gav ett statistiskt sett bättre produktionsvärde i jämförelse med foder utan syra tillsatt. Detta test understryker vikten av mjölksyra i bekämpandet av patogener som salmonella.


Ekosystemet i tarmkanalen


Goda livsvillkor för djur och människor understöds bl.a. av en välbalanserad mikroflora. Den permanenta stimuleringen genom tarmfloran är viktig för tarmslemhinnans morfologiska utveckling och förutsättningen för en fullständig utveckling av kroppens eget immunsystem. Inne i tarmens immunväv mognar 80% av alla försvarsceller. Här tränas de genom möten med så kallade antigenverksamma mikrobiella cellväggsstrukturer och frigörelse av lågmolekylära peptider genom tarmbakterier. Därefter vandrar de icke bofasta försvarscellerna genom kroppen och understödjer försvaret i bl.a. luftvägarnas och reproduktionsorganens slemhinnor.


Matsmältningskanalen är en av kroppens mest utsatta ”ytor”, ett skiftande och komplext ekosystem som hyser hundratals olika bakteriearter, huvudsakligen hemmahörande i tjocktarmen (kons vom, hästens blindtarm). Några av dessa är nödvändiga för optimal hälsa medan andra producerar skadliga giftämnen (toxiner) och cancerframkallande (cancerogena) ämnen. För människors och djurs hälsa är det helt avgörande att de hälsofrämjande bakterierna dominerar i matsmältningskanalens ekosystem.


Mikrofloran har en avgörande betydelse för hur väl tarmslemhinnan fungerar. Slemhinnan ska dels sörja för att nödvändiga näringsämnen tas upp och att avfallsämnen sorteras ut och dels ska den fungera som en barriär för andra ämnen och bakterier. Både fysisk och psykisk ohälsa kan bero på att den riktiga transporten av avfalls- och näringsämnen inte fungerar optimalt. En god tarmflora är därför mycket viktig för hälsan.KONTAKTA OSS


NATURBALANS

Ållekulla 1056

283 96 Killeberg


Telefon: +46 (0) 479 80026

Email: kontakt@naturbalans.se

NATURBALANS PÅ SOCIALA MEDIER

© all rights Naturbalans

VI SLOPAR NYHETSBREV


Följ oss gärna istället på sociala medier för att få senaste nytt.